เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


ไฟฟ้า
- จำนวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 14 หมู่บ้าน
- จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 3,064 ครัวเรือน
- จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน – ครัวเรือน


การประปา
- ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 จำนวน 1 แห่ง (ประปาบาดาล)
- ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 แห่ง (ประปาน้ำผิวดิน)
- ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 จำนวน 2 แห่ง (ประปาน้ำผิวดิน และประปาบาดาล)
- ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 จำนวน 1 แห่ง (ประปาบาดาล)
- ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 จำนวน 2 แห่ง (ประปาน้ำผิวดิน และประปาบาดาล)
- ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 จำนวน 1 แห่ง (ประปาบาดาล)
ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 จำนวน 3 แห่ง (ประปาน้ำผิวดิน 2 แห่ง และประปาบาดาล 1 แห่ง)
- ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 จำนวน 1 แห่ง (ประปาบาดาล)
- ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 จำนวน 1 แห่ง (ประปาบาดาล)
- ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 จำนวน 1 แห่ง (ประปาน้ำผิวดิน)


** หมู่ที่ 1, 2, และ 4 ใช้น้ำประปาร่วมกับ หมู่ที่ 13
** หมู่ที่ 12 ใช้น้ำประปาร่วมกับ หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8
** หมู่ที่ 14 ใช้น้ำประปาร่วมกับ หมู่ที่ 6
0.01s. 0.50MB