นายประสิทธิ์ ชื่นสำนวล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร
088-2934828

ออนไลน์ 65 คน

เยี่ยมชม 24,035 คน

สภาพสังคม
การศึกษา

- โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง ประกอบด้วย

1. โรงเรียนบ้านเพชรละคร หมู่ที่ 22. โรงเรียนบ้านสระเกษ หมู่ที่ 6
3. โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา หมู่ที่ 74. โรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง หมู่ที่ 9


- โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง คือ โรงเรียนเพชรละครวิทยา หมู่ที่ 8
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเสา หมู่ที่ 8
- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลเพชรละคร 1 แห่ง หมู่ที่ 13


การสาธารณสุข

-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพชรละคร หมู่ที่ 22. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกษมสุข หมู่ที่ 8

- ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (ศูนย์กู้ชีพตำบลเพชรละคร หมู่ที่ 8)

เปลี่ยนภาษา