เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐานการคมนาคม
- ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2275
(สายวิเชียร - เพชรบูรณ์)
เป็นถนนลาดยางผ่าน หมู่ที่ 2, 3, 6, 8 และ 10 ระยะทางผ่าน 7 กิโลเมตร
- ถนน รพช. หมายเลข 11028
(สายบ้านโภชน์ - เพชรละคร)
เป็นถนนลาดยางผ่าน หมู่ที่ 1, 2, 8 ระยะทางผ่าน 7 กิโลเมตร
- ถนนสายกรมโยธาธิการ หมายเลข 4029
(สายท่าเสา - กองทูล)
เป็นถนนลาดยางผ่าน หมู่ที่ 5, 7, 8, 12 ระยะทางผ่าน 3 กิโลเมตร
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายภายในหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน)
- ถนนลูกรัง
(สายภายในหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน)


ไปรษณีย์

- ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 1 แห่ง (หมู่ที่ 7)
0.02s. 0.75MB