นายประสิทธิ์ ชื่นสำนวล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร
088-2934828

ออนไลน์ 165 คน

เยี่ยมชม 16,813 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม
- ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2275
(สายวิเชียร - เพชรบูรณ์)
เป็นถนนลาดยางผ่าน หมู่ที่ 2, 3, 6, 8 และ 10 ระยะทางผ่าน 7 กิโลเมตร
- ถนน รพช. หมายเลข 11028
(สายบ้านโภชน์ - เพชรละคร)
เป็นถนนลาดยางผ่าน หมู่ที่ 1, 2, 8 ระยะทางผ่าน 7 กิโลเมตร
- ถนนสายกรมโยธาธิการ หมายเลข 4029
(สายท่าเสา - กองทูล)
เป็นถนนลาดยางผ่าน หมู่ที่ 5, 7, 8, 12 ระยะทางผ่าน 3 กิโลเมตร
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายภายในหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน)
- ถนนลูกรัง
(สายภายในหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน)


ไปรษณีย์

- ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 1 แห่ง (หมู่ที่ 7)


ไฟฟ้า
- จำนวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 14 หมู่บ้าน
- จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 3,064 ครัวเรือน
- จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน – ครัวเรือน


การประปา
- ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 จำนวน 1 แห่ง (ประปาบาดาล)
- ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 แห่ง (ประปาน้ำผิวดิน)
- ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 จำนวน 2 แห่ง (ประปาน้ำผิวดิน และประปาบาดาล)
- ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 จำนวน 1 แห่ง (ประปาบาดาล)
- ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 จำนวน 2 แห่ง (ประปาน้ำผิวดิน และประปาบาดาล)
- ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 จำนวน 1 แห่ง (ประปาบาดาล)
ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 จำนวน 3 แห่ง (ประปาน้ำผิวดิน 2 แห่ง และประปาบาดาล 1 แห่ง)
- ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 จำนวน 1 แห่ง (ประปาบาดาล)
- ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 จำนวน 1 แห่ง (ประปาบาดาล)
- ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 จำนวน 1 แห่ง (ประปาน้ำผิวดิน)


** หมู่ที่ 1, 2, และ 4 ใช้น้ำประปาร่วมกับ หมู่ที่ 13
** หมู่ที่ 12 ใช้น้ำประปาร่วมกับ หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8
** หมู่ที่ 14 ใช้น้ำประปาร่วมกับ หมู่ที่ 6

เปลี่ยนภาษา