นายประสิทธิ์ ชื่นสำนวล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร
088-2934828

ออนไลน์ 45 คน

เยี่ยมชม 24,043 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
ในสมัยเมืองศรีเทพรุ่งเรือง มีคณะละครเดินทางผ่านมาเพื่อไปเมืองศรีเทพ และได้ลืมพัดทิ้งไว้ ที่โคกเพ็ก เมื่อมีคนไปพบเรียกโคกนี้ว่า “โคกพัดละคร” ต่อมามีคนอีสานอพยพมาอาศัยอยู่และที่แห่งนี้มีพืช ตระกูลไผ่ชนิดหนึ่ง ซึ่งคนอีสานเรียกว่า “ต้นเพ็ก” ขึ้นอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ จึงเรียกโคกแห่งนี้จากพัดละคร เป็น “โคกเพ็กละคร” และเปลี่ยนจากเพ็กเป็นเพชร เพราะเห็นว่าโคกเพ็กละครอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์จึงเรียกว่า “โคกเพชรละคร” ต่อมาเห็นว่าโคกเพชรละครยาวเกินไปจึงเรียกสั้นๆ ว่า “บ้านเพชรละคร” และได้ตั้งเป็นตำบล เพชรละครในปัจจุบัน

คำขวัญตำบลเพชรละคร

งามตระการผ้าไหม วัฒนธรรมไทยอีสาน กันเจมบึงงาม ลุ่มน้ำป่าสัก


ที่ตั้งและอาณาเขต

ที่ทำการองค์การบริการส่วนตำบลเพชรละคร ตั้งอยู่เลขที่ 100 หมู่ที่ 13 ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองไผ่ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 17 กิโลเมตร

ทิศเหนือติดต่อกับตำบลกองทูล ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลกันจุ ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำป่าสัก และห่างออกไปทางด้านทิศตะวันออกของตำบลเป็นที่ราบเชิงเขา ที่ราบลุ่มในฤดูฝนน้ำท่วม ในฤดูแล้งทุกพื้นที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร มี 3 ลักษณะดังต่อไปนี้

- พื้นที่ราบน้ำท่วมถึง อยู่ทางทิศตะวันตก เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำป่าสัก ฤดูฝนน้ำท่วมถึง บริเวณที่ระดับน้ำสูงเหมาะสำหรับทำนาหว่าน บริเวณที่ระดับไม่สูงเหมาะสำหรับทำนาดำ ไม่สามารถทำนาได้ตลอดปี เพราะปริมาณน้ำไม่สม่ำเสมอ

- พื้นที่ดอนหรือที่ไร่ อยู่ทางตอนกลาง เหมาะสำหรับปลูกพืชไร่ พืชสวน

- พื้นที่ภูเขา อยู่ทางทิศตะวันออก เหมาะสำหรับปลูกพืชไร่ ส่วนใหญ่เป็นป่าสงวนมีการจับจองพื้นที่บางส่วนเพื่อทำมาหากิน สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำป่าสัก มีทรัพยากรพื้นที่ป่าไม้และมีแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่เหมาะแก่การอนุรักษ์ และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ


ประชากร
จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
1เพชรละคร นางคำตัน ศรีลาวงค์267 312 579 148
2เนินมะค่า นายประยนต์ สุครีพ540 660 1,300 398
3สามสวน นายอุเทน มาสว่าง331 370 701 179
4ลำลวงใต้ นางพรประภา คิดไร่291 292 583 157
5ท่าเสาตะวันตก นายพิชัย สุขสะอาด449 442 891 215
6สระเกษ นายวิชัย อันภักดี 347 369 716 190
7ท่าเสาตะวันออก นายไตรภูมิ เปรมปรี 349 360 709 174
8เกษมสุข นายสุวรรณ์ โม้หนองบัว653 659 1,312 452
9ซับตะเคียนทอง นายบุญเส็ง ทาส่วย 597 555 1,152 258
10สระแก้ว นายยอด ราชคำจันทร์ 435 415 850 224
11เนินสวรรค์ นางสาวสายไหม วินทะไชย์ 385 364 749 168
12เรืองสำราญ นางหนูยิ้ม สุขสะอาด451 423 874 212
13ไผ่ทอง นางรัตนา มาลากรณ์ (กำนัน) 307 306 613 146
14เจริญทรัพย์ นายสุรศักดิ์ ประเสริฐสังข์371 359 730 179
รวม5,873 5,886 11,759 3,100

ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอหนองไผ่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

เปลี่ยนภาษา