เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ

ยกเลิกประกาศประกวดราคา (e-Bidding) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านสระเกษ ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

แชร์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร

    เรื่อง  ยกเลิกประกาศประกวดราคา (e-Bidding) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6

บ้านสระเกษ ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

     องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร มีความประสงค์ที่จะขอยกเลิกประกาศประกวดราคา (e-bidding) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ม.6 บ้านสระเกษ ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่ 1/2564 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

    เนื่องจากระบุคุณสมบัติข้อ 2.10 เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างชลประทานไม่น้อยกว่าชั้น 6 ประเภทหลักเกณฑ์คุณสมบัติทัวไป และคุณสมบัติเฉพาะ ไว้กับกรมบัญชีกลาง ผิดประเภทงาน

     สำหรับผู้ซื้อเอกสาารในการประกวดราคาเลขที่ 1/2564 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ไปแล้วก่อนการประกาศยกเลิกนั้น สามารถดาวน์โหลดเอกสารสำหรับการประกวดครั้งต่อไปได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซืิ้อเอกสารอีก โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 49 วรรคสาม

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ
0.02s. 0.50MB