เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564190
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2129
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1136
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 25632118
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4123
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3122
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2119
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561136
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1115
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560137

ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB