เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25641158
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2145
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1153
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 25632138
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4137
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3132
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2131
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561147
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1125
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560147

ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB