เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร14
แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาท้องถิ่น211
การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน219
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต111
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี114
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมแลความโปร่งใสภายในหน่วยงาน213
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน18
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน217
แผนการดำเนินงานประจำปี118
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร214
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี144
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร214
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี013
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ114
แผนปฏิบััติการป้องกันการทุจริต120
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล119
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล121
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล119
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)08
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2111

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB