เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน252
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต143
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี142
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมแลความโปร่งใสภายในหน่วยงาน247
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร247
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร245
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี033
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ143
แผนปฏิบััติการป้องกันการทุจริต158

ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB