เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน233
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต125
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี125
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมแลความโปร่งใสภายในหน่วยงาน227
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร227
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร228
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี021
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ124
แผนปฏิบััติการป้องกันการทุจริต136

ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB