เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน221
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต112
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี114
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมแลความโปร่งใสภายในหน่วยงาน213
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร214
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร214
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี013
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ114
แผนปฏิบััติการป้องกันการทุจริต120

ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB