เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน217
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต110
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี112
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมแลความโปร่งใสภายในหน่วยงาน212
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร213
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร213
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี011
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ113
แผนปฏิบััติการป้องกันการทุจริต119

ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB