เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายงจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564146
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน147
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563143
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4140

ลำดับที่ 1-4 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB