นายประสิทธิ์ ชื่นสำนวล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร
088-2934828

ออนไลน์ 181 คน

เยี่ยมชม 16,899 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางสาววาสนา หล้าสุด

  ปลัด อบต.เพชรละครสำนักปลัด

 • นางสาวรัญดร บุบผา

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นายนครินทร์ พ่อครวงค์

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นางสาวละออทิพย์ จันทร์แปลก

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • พ.จ.อ.ไพโรจน์ เฉลากาย

  จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาวุโส

 • นางศริญญา ปริญญาศรีเศวต

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางประจักษ์ศรี มอญดี

  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 • นางสาวสุภาลักษณ์ โสภา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายชัยณรงค์ สาวชาวนา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายธนิสร ลาดหนองขุ่น

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายสุรชัย โสภา

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายสุรัตน์ ประทุม

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • นายอภิชาติ แก้วชาย

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • นายบัววอน แก้วริมขวา

  คนครัว

 • นายไพรวัลย์ ผลานิสงค์

  ยาม (อบต.)

กองคลัง

 • นายสันติ ยิ้มแฟน

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวนภาพร ชรารัตน์

  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 • นางสาวิตรี เสโพธิ์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นางสาวปรานต์หิรัณย์ อาจโพธิ์

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

 • - ว่าง -

  เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง.

 • นางศิริพร พ่อครวงค์

  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 • นางสาวจินตนา ถนอมถิ่น

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวศิริพร โหล้เล็ก

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

กองช่าง

 • นายครองศักดิ์ พากเพียร

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายรัฐรวี เทพหัสดิน ณ อยุธยา

  นายช่างโยธาอาวุโส

 • นางสาวนิตยา เต็มตาชื่น

  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 • นายฉัตรพล ลือชา

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นางสาวปรียา บุญมาก

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 • นายสินศักดิ์ เคนมี

  คนงานทั่วไป (ผลิตน้ำประปาและจดมาตรวัดน้ำ)

 • นายวรัตถ์ ผลานิสงค์

  คนงานทั่วไป (ผลิตน้ำประปาและจดมาตรวัดน้ำ)

 • นายสมาน ปุราถานัง

  คนงานทั่วไป (ช่างไฟฟ้า)

 • นายวีระศักดิ์ ถนอมถิ่น

  คนงานทั่วไป (ช่างไฟฟ้า)

กองการศึกษาฯ

 • นางสาววาสนา หล้าสุด

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • จ่าเอกไพศาล แทนจันทร์

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • จ่าเอกไพรวัลย์ บุญเทพ

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นางสาวสุวรรณา แซ่ตั้ง

  ครู

 • นางสาวกัญญาภัค ปทุมสูติ

  ครู

 • นางสาวณัฐธภา ทรายฮวด

  ครู

 • นางสาวอาทิตยา กองแก้ว

  ครู

 • นางสาวนภัสภรณ์ ป้อมบุปผา

  ครู

 • นางอำไพ เปลือยศรี

  ครู

 • นางทองดี อันภักดี

  ครู

 • นางเปรมฤทัยรัตน์ สัญญะ

  ครู

 • นางรจนา งามหนัก

  ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก(คุณวุฒิ)

 • นางสาวฐิตารีย์ มิเขมา

  ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก(คุณวุฒิ)

 • นางสาวจิตรลดา สิมราช

  ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวนันทิศา พิมมะสาร

  ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวบุญโฮม ดีลาดล้ำ

  ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นายสุริยา สง่าแรง

  ผช.จพง.ศูนย์เยาวชน

 • นายกฤษกร เจ๊กรัก

  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

 • นายดวงดี กงภูเวช

  นักการภารโรง (ศพด.บ้านท่าเสา)

 • นายสุวิทย์ สอนผา

  ยาม (ศพด.บ้านท่าเสา)

กองสาธารณสุขฯ

 • นางรัญดร บุบผา

  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

 • นางสาวคุณาภรณ์ สุมาลี

  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 • นางสาวปภัชญา ดีเลิศ

  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 • นายมิตร สีทอง

  คนงานทั่วไป (พนักงานกู้ชีพ)

 • นายณรงฤทธิ์ สารสี

  คนงานทั่วไป (พนักงานกู้ชีพ)

 • นายดนัย ทองเหลือง

  คนงานทั่วไป (พนักงานกู้ชีพ)

 • นายนรินทร์ญา ล้ำประทุม

  คนงานทั่วไป (พนักงานกู้ชีพ)

 • นายสมบูรณ์ อมรใฝ่พัฒนา

  คนงานทั่วไป (ประจำรถขยะฯ)

 • นายสัมฤทธิ์ วงษ์ชำนาญ

  คนงานทั่วไป (ประจำรถขยะฯ)

 • นายธวัชชัย เคนมี

  คนงานทั่วไป (ประจำรถขยะฯ)

 • นายอุดร พันธ์ก่ำ

  คนงานทั่วไป (ประจำรถขยะฯ)

 • นายบุญมา ขุนแก้ว

  คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถขยะ)

ตรวจสอบภายใน

 • -เปลี่ยนภาษา