เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

  • นายประสิทธิ์ ชื่นสำนวล

    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร

  • นางวิไลวรรณ งามจิตร

    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร

  • นายวิชัย สุวรรณทอง

    เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร0.01s. 0.50MB