นายประสิทธิ์ ชื่นสำนวล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร
088-2934828

ออนไลน์ 58 คน

เยี่ยมชม 24,002 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายพิกุล ทำเกาะ

  ประธานสภาอบต.เพชรละคร

 • นายวราวุธ ศิลปกร

  รองประธานสภาอบต.เพชรละคร

 • นางสาววาสนา หล้าสุด

  เลขานุการสภา อบต.เพชรละครสมาชิกสภา

 • นายอำคา ทองระย้า

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นางศิรินัฐ ทวยศิริ

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายสมพร ทวีกัลย์

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายสากล บุตตโคตร

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายสมบูรณ์ บุญหล้า

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายอ่วม ผิวเหลือง

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายสมพงษ์ เกยสุวรรณ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายสมเด็จ พรมภักดี

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายสหภาพ เพ็งโสภา

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายชัยยุทธ สวัสดี

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายสุระศิล ไสวงาม

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายปวีร์ อันภักดี

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายไฟฑูรย์ นาดี

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายสท้าน พรมเหลา

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายสำเนียง นามสุม

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายคมกฤช เกตุสาคร

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นางสาวอนนท์ ศรีหงษ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายบรรชา บุญศิริ

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นายอำพร ใสโสภณ

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

 • นายสุภาพ สิงห์สาย

  ส.อบต. หมู่ที่ 12

 • นายมิตร พลสุภี

  ส.อบต. หมู่ที่ 12

 • นายสุภาพ ถนอมญาติ

  ส.อบต. หมู่ที่ 13

 • นางบุญจันทร์ พิมสิงห์

  ส.อบต. หมู่ที่ 13

 • นางสายทอง ป้องชาลี

  ส.อบต. หมู่ที่ 14

 • นางสาวทองสุก วงษ์เอนก

  ส.อบต. หมู่ที่ 14เปลี่ยนภาษา