นายประสิทธิ์ ชื่นสำนวล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร
088-2934828

ออนไลน์ 180 คน

เยี่ยมชม 16,948 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


“ พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนมีส่วนร่วม ”

เปลี่ยนภาษา