เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ตู้ปันสุข อบต.เพชรละคร195 มิ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร เรื่องแบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)142 มิ.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละครได้จัดสถานที่เพื่อควบคุมและสังเกตุการณ์โรคติดเชื้อ สำหรับประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาในเขตตำบลเพชรละคร เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อและควบคุมมิให้เกิดการแพร่เชื้อสู่ชุมชนได้7210 เม.ย. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์วิธีปฏิบัติตนของพ่อค้า แม่ค้าที่จะขายของตลาดนัดภายในตำบลเพชรละคร และผู้ซื้อที่จะต้องรู้วิธีปฎิบัติเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด โควิด- 19 (COVID - 19)6930 มี.ค. 63
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Land and Building Tax)6630 มี.ค. 63
วันนี้ (27 มีนาคม 2563) อบต.เพชรละคร นำโดยนายประสิทธิ์ ชื่นสำนาล นายกอบต.เพชรละคร ลงพื้นที่บริเวรณตลาดนัดชุมชนบ้านท่าเสาและตลาดเช้าบ้านเพชรละคร เพื่อพูดคุยและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ให้กับผู้ดูแลพ่อค้า แม่ค้า พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ฉี6827 มี.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร จัดโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 COVID- 19 และการทำหน้ากากอนามัยป้องกันตนเอง พิธีเปิด โดยท่านนายกประสิทธิ์ ชื่นสำนวล นายก อบต.เพชรละคร วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล5013 มี.ค. 63
กิจกรรมผู้สูงอายุ5327 ก.พ. 63
ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนระมัดระวัง และปอ้งกันการระบาดของโรคไวรัสโครนาสายพันธุ์ใหม่15527 ก.พ. 63
รับโอนย้าย เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน7312 ก.พ. 63
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร5127 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ การออกสำรวจภาคสนามตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมไว้ 1.สำเนาทะเบียนบ้าน 2.สำเนาบัตรประชาชน 3.สำเนาเอกสารสิทธิ์ เช่น สปก. โฉนด. นส.3ก ฯลฯ 4.ใบอนุญาตสำหรับผู้ประกอบกิจการ (ถ้ามี)13015 ม.ค. 63
หน่วยบริการ อบต.เคลื่ือนที่ 9820 ธ.ค. 62
โครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข Big Cleaning day13015 พ.ย. 62
กิจกรรมเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข16515 พ.ย. 62
กิจกรรมโครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข Big Cleaning day8831 ต.ค. 62
สถานที่ท่องเที่ยวตำบลเพชรละคร18529 ต.ค. 62
รับโอน (ย้าย) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. จำนวน 1 อัตรา8430 ก.ย. 62
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อบต.เพชรละคร ประชาชนตำบลเพชรละคร ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ ในวันพรุ่งนี้ 12 ก.ย. 62 เวลา 08.30 น. ที่วัดจันทราราม (วัดท่าเสา) โดยมีกิจกรรมทาสีกำแพงวัด กำแพงโบสถ์16013 ก.ย. 62
ท่านนายกประสิทธิ์ ชื่นสำนวล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละค ณ โรงเรียนบ้านเพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.พช.14913 ก.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB