เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร เรื่องแบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)542 มิ.ย. 63
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Land and Building Tax)13930 มี.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ การออกสำรวจภาคสนามตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมไว้ 1.สำเนาทะเบียนบ้าน 2.สำเนาบัตรประชาชน 3.สำเนาเอกสารสิทธิ์ เช่น สปก. โฉนด. นส.3ก ฯลฯ 4.ใบอนุญาตสำหรับผู้ประกอบกิจการ (ถ้ามี)20915 ม.ค. 63
แจ้งผู้ค้างชำระภาษีค่าขยะมูลฝอย79928 ส.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การจัดภาษีนอกสถานที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562553 ม.ค. 62
ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB