นายประสิทธิ์ ชื่นสำนวล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร
088-2934828

ออนไลน์ 129 คน

เยี่ยมชม 16,920 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
16 เม.ย. 64การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม บูรณาการร่วม เวทีประชาคมหมู่บ้าน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม แชร์  
1 เม.ย. 64ประชาสัมพันธ์การออกฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร แชร์  
9 ก.ย. 63ประกาศ อบต.เพชรละคร เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
26 ส.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 แชร์  
11 ส.ค. 63ประกาศ อบต.เพชรละคร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น แชร์  
4 ส.ค. 63ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร มีประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา  แชร์  
27 ก.พ. 63ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนระมัดระวัง และปอ้งกันการระบาดของโรคไวรัสโครนาสายพันธุ์ใหม่ แชร์  
27 ม.ค. 63การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร แชร์  
20 ธ.ค. 62หน่วยบริการ อบต.เคลื่ือนที่  แชร์  
15 พ.ย. 62โครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข Big Cleaning day แชร์  
15 พ.ย. 62กิจกรรมเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข แชร์  
3 ม.ค. 62หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างฯ แชร์  
ลำดับ 1-12 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 12 รายการ
เปลี่ยนภาษา