นายประสิทธิ์ ชื่นสำนวล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร
088-2934828

ออนไลน์ 170 คน

เยี่ยมชม 16,901 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 26 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
20 เม.ย. 64จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านสามสวน (สายออกไปคุ้มเพชรเจริญ ต่อไร่นายไพบูลย์ จันทะวงศ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
20 เม.ย. 64จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านเกษมสุข (ซอยร้านซ่อมรถนายเฉลียว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
9 เม.ย. 64จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ ๔ บ้านลำลวงใต้ (สายนานายคำรณ ถาวรผล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
9 เม.ย. 64จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ ๔ บ้านลำลวงใต้ (สายนานางเวียงจันทร์ เหล่าบุรี ไปนานางคณิต คิดไร่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
9 เม.ย. 64จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ ๔ บ้านลำลวงใต้ (จุดแยกบึงกันเจมไปนานางสมัย โสภา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
9 เม.ย. 64จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ ๔ บ้านลำลวงใต้ (จุดนานายนิคม แก้วสา ไปถนนน้ำล้นผ่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
8 เม.ย. 64ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มและวัสดุตามโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
8 เม.ย. 64ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มและวัสดุตามโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
8 เม.ย. 64จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๓ บ้านไผ่ทอง (สายบ้านนางสมหมาย มีพวก ต่อของเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
7 เม.ย. 64ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
7 เม.ย. 64จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๓ บ้านไผ่ทอง (สายบ้านนางสมหมาย มีพวก ต่อของเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
31 มี.ค. 64จ้างขุดลอกคลองมาบพระบาล หมู่ที่ ๑๑ บ้านเนินสวรรค์ (บริเวณนานายคำตา ชัยนอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
30 มี.ค. 64ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเสา ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
30 มี.ค. 64ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้เด็กนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่ อบต.เพชรละคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
30 มี.ค. 64ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
30 มี.ค. 64จ้างขุดลอกคลองมาบพระบาล หมู่ที่ ๑๑ บ้านเนินสวรรค์ (บริเวณนานายคำตา ชัยนอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
30 มี.ค. 64ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้เด็กนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่ อบต.เพชรละคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
29 มี.ค. 64ซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
25 มี.ค. 64จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ ๖ บ้านสระเกษ (สายเรียบแม่น้ำป่าสัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
25 มี.ค. 64จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ ๒ บ้านเนินมะค่า (สายเรียบคลองลำลี่-ไปสระหนองโมกฝั่งขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา